Dynamisk mindset inom matematik

Sara Engkvist, Tiundaskolan
Trudel Berggren, Johannesbäcksskolan

Många skolelever tappar sitt intresse för matematik med stigande ålder och upplever även att det är ett svårt ämne som de inte är lämpade för att klara på en högre nivå. Vi ville undersöka om lärarens undervisningsmetoder kan påverka elevernas inställning till sin egen förmåga i matematik, och om det i sin tur kan leda till att de får bättre matematiska kunskaper. Vi har utgått från Carol Dwecks och Jo Boalers tidigare forskning om dynamiskt och statiskt mindset, och har genom enkäter och intervjuer försökt bedöma elevernas mindset. Vi har byggt vår undersökning på totalt fyra klasser, två fyror och två femmor, där hälften har fått en traditionell undervisning, medan hälften har fått arbeta mer efter Boaler och Dwecks teorier om hur dynamisk undervisning ska genomföras, vilket enligt Jo Boaler leder till att eleverna får ett mer dynamisk mindset. För att kunna mäta elevernas kunskapsresultat har vi upprepat samma summativa prov före och efter ett arbetsområde och för att kunna mäta om deras mindset förändrats har vi genomfört enkäter. Det vi har kunnat se är att elever som får arbeta mer gemensamt och undersökande i matematikundervisningen är mer benägna att anstränga sig mer för att lösa ett svårt problem. De ger inte upp lika lätt och de tar i större utsträckning sig an problem de i första anblicken inte är säkra på om de kommer klara av. Vi har inte sett några tendenser till att de elever som arbetat mer med problem och mindre med färdighetsträning skulle få sämre grundläggande kunskaper.

Uppdaterad: