Digitalisering av APL-loggbok

Hedil Minshed och Viktoria Kenving, Celsiusskolan

Den här föreläsningen presenterar handelsprogrammet på Celsiusskolans arbete med att digitalisera kommunikationen under elevernas APL. Bedömningen av APL kan stundvis upplevas som svår då yrkesläraren inte är närvarande under hela elevens praktikperiod. Trepartssamtal och loggboksskrivande ger viss förståelse för elevens kunskaper, men vi ville undersöka om reliabiliteten och validiteten blir högre om bedömningsunderlagen digitaliserades. Vi började därför att använda en digital plattform för loggboksskrivande. Det nya arbetssättet utvärderades och analyserades utifrån ett konnektivistiskt perspektiv samt genom produktivitetsparadoxen.

Uppdaterad: