Att tillsammans lära sig att lära: peer learning och problembaserad metod i grammatikundervisningen

Miriam Thegel, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Institutionen för moderna språk

Synen på undervisning och vad den ska innehålla har ändrats mycket de senaste årtiondena. Idag är många pedagoger medvetna om vikten av aktiverande undervisning och att ägna tid åt kommunikativ kompetens. Detta nya synsätt har dock inte fått samma genomslag i grammatikundervisningen. Många läromedel tenderar att fokusera mer på form än på funktion och grammatiken övas ofta genom lucktexter och andra individuella arbetssätt, vilket nödvändigtvis inte passar alla elever. Genom att använda sig av metoder i klassrummet som bygger på problembaserat lärande och peer learning, kan grammatikundervisningen bli roligare, mer interaktiv och mer konkret. Eleverna arbetar tillsammans och lär sig att formulera egna frågor kring grammatiken som de gemensamt besvarar, vilket ökar deras språkliga medvetenhet och ger dem verktyg för framtida studier.

Uppdaterad: