Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande – en variant av the fake news game

Stina Eriksson, Anette Bergström, Kerstin Nordström och Andreas Jonasén, Celsiusskolan

Under detta läsår har vi genomfört ett utvecklingsprojekt om källkritik och kritiskt tänkande för Celsiusskolans elever i årskurs tre på samhällsprogrammet, inriktning samhällskunskap. Tidigare forskning och våra erfarenheter visar att eleverna lär sig källkritik i skolan men har svårt att applicera det i sin vardag. Vårt syfte var att få dem att reflektera mer kring detta.

Medias utveckling har inneburit stora möjligheter för individen att ta del av och sprida information. Det finns stora fördelar, men även nackdelar med detta. Ett begrepp som frekvent förekommer i samhällsdebatten är fake news. Jon Roozenbeek och Sander van der Linden menar i "The fake news game: actively inoculating against the risk of misinformation" att elever kan vaccineras mot fake news genom att utsättas för – och själva producera sådana. För att träna eleverna på detta har de utvecklat ett spel. I vårt utvecklingsprojekt valde vi att göra en modifierad variant av deras spel. Hur det var uppbyggt och hur eleverna och inblandade lärarna utvärderade det hela kommer vi att redogöra för under vår presentation.

Avslutningsvis kommer även ett specialpedagogiskt perspektiv läggas på arbetssättet.

Uppdaterad: