Instruktörsperspektivet

Helene Folkunger9 januari 2020

Nu är terminen slut och det är dags för ett välförtjänt jullov! På 18 skolor i Uppsala har IBIS-arbetet rullat på för fullt. Vi startade i augusti med att nio nya skolor klev på IBIS-tåget medan de nio som redan var ombord fortsatte resan. Så, var befinner vi oss nu i processen? 

På flera av de skolor som är inne på sitt andra IBIS-år är nförväntans/regelmatriserna för flera olika arenor färdiga. Några av de nya skolorna arbetar också med att utforma matriserEleverna är delaktiga genom att de rollspelar de olika förväntningarna/reglerna tillsammans med sina lärare. Flera skolor har spelat in filmer om dessa förväntningar/regler. Danmark skola, har som exempel spelat in flera filmer där eleverna ska hitta fem felHär är det IBIS-teamet som agerar skådespelare. Dessa gör inte riktigt som eleverna förväntar sig, vilket medfört mycket skratt men även diskussioner kring hur man faktiskt ska göra i de beskrivna utrymmena i skolan. Under tiden eleverna söker, fem fel, skapas många bra diskussioner och samtal om hur man ska vara i t.ex. kapprummet. Eleverna visar därefter med eget rollspel det rätta sättet. Det här arbetssättet att tydliggöra förväntningar och regler har uppskattats mycket av eleverna och koncentrationen är på topp när filmerna visats. 

I flera skolor har det påtalats att det är viktigt att man som lärare visar eleverna när det är dags för rollspel. Detta för att undvika att missförstånd sker. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att klappa i händerna eller knäppa med fingrarna.  

Treklangen har nu kommit till arenan, mediatek. Dessa förväntningar/regler arbetar nu personal och elever med genom rollspel: 

 

ARENA MEDIATEK 

 

Respekt: 

  • Prata med låg samtalston 

  • Vi går tyst inomhus 

  • Lyssna när du blir tilltalad av en vuxen. 

Ansvar: 

  • Du har ditt korridorspass med dig. 

  • Du använder möblerna på rätt sätt. 

  • Plocka undan efter dig. 

  •  

Omtänksamhet: 

  • Inga ytterskor 

  • Ge arbetsro till dig själv och din omgivning 

  • Hjälp varandra inom gruppen 

 

 

Relationscirkeln fortsätter att vara en uppskattad övningDen handlar om att uppmärksamma och bli medveten om vilken relation man som personal har till eleverna. Flera skolor har valt att varje personal först ska arbeta enskilt med cirkeln för att sedan arbeta tillsammans med en ev. kollega som arbetar med samma elever. Intressanta reflektioner görs. Till exempel: 

”Oj, vi har båda elev x längst ut på det röda, vad gör vi”? 

”Hm, du har den eleven på det gröna och jag har den eleven på det röda. Hur arbetar du med eleven? Hur reagerar hen när du säger eller gör så”? 

Efter diskussionerna arbetar personalen med att göra handlingsplaner till de elever som personalen har placerat på de röda eller vita fälten. Efter cirka två veckor utvärderas handlingsplanerna. Har man sett en förändring avslutas planen, om inte ändras åtgärden och en ny utvärdering sker efter två veckor.  

 

   

 

Handlingsplanen  

Förslag på åtgärder: Söka upp eleven vid friare tillfällen och fråga något som inte har med skolan att göra, gå fram till eleven på flera lektioner och ge positiv feedback, tänka på att inte så ofta använda elevens namn vid tillsägelser, välj plats bredvid eleven i matsalen, försök hitta en stund där ni kan prata ostört. 

Elev 

Åtgärd 

Ansvarig 

Utvärdering 

Avslutas, datum och signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

För flera av de skolor som arbetat med IBIS i tre terminer börjar nu ett årshjul bli färdigställt. Även några av de nya skolorna har också påbörjat etårshjulVi lägger stor vikt vid att detta prioriteras då det är viktigt att vi tillsammans skapar en systematik kring IBIS-arbetet. Vi arbetar utifrån manualen där olika övningar finns i olika kapitel. Dessa övningar kommer inte flera gånger och det är därför viktigt att de övningar man tycker har gett resultat förs in i årshjulet. Detta för att få till en systematik till kommande läsår. Årshjulet är ett levande dokument och behöver därför med jämna mellanrum revideras. 

Positiv feedback till eleverna, så viktigt! Musiklådan har plastat in små IBIS-fåglar. Personalen har fem nya fåglar varje dag och dessa ska vara utdelade tillsammans med en positiv uppmaning till eleverna under dagen 

Hur har vi arbetat med att få eleverna delaktiga? Flera skolor har en punkt både på elevrådet och klassrådet där de tar upp olika frågor, till exempel, hur ska det vara på King-planen? Vad är en lek? Hur ska vuxna vara mot dig för att du ska känna dig trygg i skolan? Hur är en bra och rolig rast? 

Flera skolor har tagit upp svårigheten med att få raster där det är ett lugnt klimat. En fråga som dök upp på en skola, ”Behöver vår skola en mer styrd rastverksamhet? 

 

Utifrån problemlösningsmodellen skapade Skyttorps skola en handlingsplan för konflikthantering. Den har man även gjort en liten bok av där man har bildstöd. Nedan är ett utdrag ur bildstödsboken till Konfliktshanteringsmodellen. 

Ibland hamnar man kanske i bråk. Då kan man säga och göra dumma saker. 

 

 

 

 

Det går inte alltid att lösa ett bråk utan en vuxen. Man blir ovänner och känner sig arg eller ledsen. Det känns dåligt. 

 

     

Då ska vi ta hjälp av en vuxen. Den vuxne vill lyssna på oss och vi behöver lyssna på varandra. 

 

 

 

Ibland går det inte att lyssna på varandra. Då behöver man prata ensam med en vuxen. 

 

 

 

Nedan är Almtunaskolans upplägg när det gäller arbetet med rasterna. 

 

 

 

En spännande fråga är; Hur ger vi effektiva uppmaningar? Detta har vi arbetat med på flera skolor. Det har gjorts på olika sätt, bland annat genom rollspel där 2 personer rollspelar medan 2-3 personer lyssnar och sedan ger feedback till personerna som rollspelar eller på en annan skola bestämdes det att IBIS-teamet går ut och observerar alla lärare i 15 minuter och ser hur de ger effektiva uppmaningar. Feedback ges direkt i anslutning till observationen. Detta har varit ett förhållandevis svårt arbete, men ett mycket viktigt sådant.  

IBIS är, som vi vid ett flertal tillfällen under hösten nämnt i denna blogg, ett skolövergripande arbete. Det är mycket viktigt att vi får med hela elevens skoldag i implementeringen av IBIS. Därför är det viktigt att vi är noga med att IBIS involverar fritidsverksamheten. Tankar som lyfts på flera skolor är vikten av att personalen som rollspelar med eleverna även lyfter fritids i samband med arbetet med förväntningarna/reglerna. På vissa skolor är fritidspersonalen med i en klass när rollspelen sker. 

Vi instruktörer, är mycket imponerade! Imponerade över hur ni alla ute på IBIS-skolorna har kavlat upp ärmarna när det emellanåt har känts tufft med att få ihop alla bitar. Ni har gjort ett mycket bra arbete genom att bland annat rollspela, skriva handlingsplaner, engagera eleverna med olika diskussionsfrågor och tillsammans i personalgruppen diskutera olika frågor.  

Vi ser fram emot att fortsätta IBIS-resan tillsammans med er, men först……. 

önskar vi er alla en härlig ledighet GOD JUL o GOTT NYTT ÅR! 

                                                            

     

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)