Jämställdhet/HBTQ

Uppsala är en kommun som ska leva upp till och respektera de mänskliga rättigheterna. Ett Uppsala för alla innebär att kommunen ska vara öppen och tillgänglig fullt ut till alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grundutbildningar och diplomeringsutbildningar.

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Ett hbtq-arbete är en viktig del i kommunens uppdrag att kunna garantera likvärdig service till alla invånare och i arbetet med att skapa ett inkluderande arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

En utsatt grupp

Forskning visar att hbtq-personer i högre utsträckning utsätts för diskriminering, trakasserier, hot och våld än icke hbtq-personer. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats, på sin skola eller i offentliga miljöer. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

Nationell forskning visar att även om majoriteten av hbtq-personer mår bra så skattar gruppen lägre på allmän hälsa jämfört med övriga befolkningen, speciellt när det gäller det psykiska välbefinnandet. En rapport från Socialstyrelsen visar bland annat att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Undersökningar och internationell forskning på området talar för att det framför allt är de strukturella faktorernas påverkan, såsom stigmatisering och diskriminering som bidrar till hbtq-personers sämre hälsa.

Prioriterat i Mål och Budget

I kommunens styrdokument Mål och Budget 2018–2020 lyfts hbtq-personers sämre hälsa och utsatthet fram och att kunskapen om normkritik och hbtq behöver öka.

 

Uppsala kommuns hbtq-utbildningar

I kommunens arbete för att minska utsatthet bland hbtq-personer har avdelningen för social hållbarhet (Kommunledningskontoret) i samarbete med RFSL och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala tagit fram utbildningar för kommunmedarbetare.

För att komma till kommunens utbildningar i HBTQ, klicka här och logga in på Insidan

Uppdaterad: