Barnrätt

Uppsala kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter såsom de är formulerade i barnkonventionen. Fokus i arbetet ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om barns lika värde och rättigheter (artikel 2), att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3), att barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne (artikel 12) Mål och budget för 2019–2021 finns nio inriktningsmål som gemensamt utgör kommunens vision. Flera av målen syftar till att stärka barns rätt till utbildning, likabehandling, god hälsa, delaktighet och fritidsverksamhet. Målen tar avstamp i barnkonventionen och svarar upp mot FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Uppdaterad: