Bettys hage - en skolpod

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöks skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv

Startsida för Bettys hage

 

Avsnitt 5 av Bettys Hage: Vem kan jag vara? Ett samtal om lärarens persona

I det senaste avsnittet av Bettys hage möts lärarna Carina Skeri, Johan Schultz och Antonio Basala i ett samtal om olika aspekter av lärarens ”persona”. Begreppet kommer från psykologen Carl Jung och hans idéer om hur vi bär en mask. En persona är en roll att inta, till exempel en yrkesroll, som rymmer flera olika dimensioner i relation till våra egna och andras föreställningar om den vi förväntas vara. Hur kan då lärarens persona se ut? Hur kan den utformas i relation till vår komplexa identitet, och hur påverkar eleverna det beteende som persona förväntas utföra i en viss situation? - När jag började jobba hade jag en bild av att jag skulle vara en lärare som kunde säga ifrån och peka med hela handen. Men det blev snabbt tydligt att det inte var min stil att vara sträng och arg och det tog oerhört mycket kraft att gå in i en roll som inte var jag. Jag började utforska vem jag var i förhållande till de elever som jag hade framför mig, och det har varit en spännande resa, säger Carina Skeri, grundskolelärare och universitetsadjunkt.

Begreppet lärarpersona kan vara en ingång till att förstå yrkesidentitet för såväl lärarstudenter som verksamma lärare. Med hjälp av det kan vi dels belysa den process som en yrkesidentitet utvecklas genom, dels belysa faktorer som både begränsar och hjälper oss att erövra en sund och stabil yrkesidentitet.

Samtalet leds av Linn Areskoug, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

 

Avsnitt 4 av Bettys Hage: Det pedagogiska ledarskapet under lupp

I forskningscirkeln Det pedagogiska ledarskapets praktiker har Håbo kommuns skolledare synat sitt eget ledarskap i sömmarna. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet. I detta avsnitt av Bettys hage hör vi rektorn Malin Olsson berätta om sin upplevelse av att ingående och med vetenskapliga metoder utforska sig själv som skolledare. Vi pratar också med Åsa Liljeqvist, en av forskningscirkelns vetenskapliga ledare. Av henne får vi forskarens perspektiv på projektet - en konkret beskrivning av cirkelns upplägg, motiv och vinster.

Läs mer om rapporten från forskningscirkeln här

 

Avsnitt 3 av Bettys hage: Den forskningslitterate läraren

En viktig förutsättning för att lagen om en skola på vetenskaplig grund ska bli mer än en juridisk abstraktion, är att lärare och skolledare har förmågan att förstå, använda och kritiskt läsa forskning. Denna förmåga kan sammanfattas med begreppet forskningslitteracitet.

I ett nytt avsnitt av Forum för samverkans podcast Bettys hage tittar man närmare på vad forskningslitteracitet är och hur den kan bana väg för ny kunskap, stärkt självförtroende och en större professionell medvetenhet hos skolans verksamma.

FoSam:s Andrea Dahlkild intervjuar Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan och Laila Riesten, lärare i matematik på Enköpings kommun tillika doktorand i matematikdidaktik. 

 

Avsnitt 2 handlar om skolans mottagande av nyanlända elever under och efter flyktingvågen 2015. 

Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år som 2015, då över 160 000 människor migrerade till Sverige, bland annat från inbördeskriget i Syrien. Strömmen av flyktingar resulterade i flera stora samhällsinsatser - inte minst i skolans värld.

Det senaste avsnittet av Forum för samverkans podcast Bettys hage handlar om hur det såg ut när kommunerna på kort tid organiserade sig för att ge de nyanlända barnen ett gott mottagande i skolan. Man har hittat ett spännande exempel i Gotlands kommun, som vid tidpunkten hade väldigt lite erfarenhet av att ta emot nyanlända elever. Madelene Johansson, chef på enheten för modersmål på Region Gotland, berättar här om det första mötet med de asylsökande och om de stora insatser som genomfördes under tiden som följde. Ett vetenskapligt perspektiv på frågan får vi av Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande. Han leder även FoSam:s nätverk för kommunala samordnare, där också Uppsala kommun ingår.

 

Avsnitt 1 handlar om särskilt begåvade elever. 

Det första avsnittet av Bettys hage handlar om särskilt begåvade elever. Sverige har, efter att länge ha släntrat efter på området, tagit stora kliv framåt när det gäller kunskap om den här kategorin av barn och unga. I avsnittet intervjuas Marie Jonsson, lärare i Enköpings kommun med specialisering inom särskild begåvning, och Caroline Sims, forskare vid Uppsala universitet med samma inriktning. Trevlig lyssning!

 

 

Uppdaterad: