Forum för samverkan

Samverkan mellan universitet, skola och förskola.

Forum för samverkan finns på Uppsala universitet, och är en arena för samverkan mellan universitet, skola och förskola. Enheten driver ömsesidigt berikande samverkansprojekt främst runt forskning, med målet att bidra till vetenskapligt förankrad skolutveckling. Ytterligare en del av FoSam:s verksamhet handlar om att erbjuda mötesplatser och andra resurser som på olika sätt gynnar utbytet mellan skola och akademi. Uppsala kommun är en av åtta medlemskommuner. 

Uppdaterad: